Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

G. Wisniewski's Blog

Grzegorz Wisniewski's Blog

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home Newsletter Fotowoltaika Newsletter 1 / lipiec 2013
Newsletter 1 / lipiec 2013 PDF Print E-mail
There are no translations available.

Warszawa, 4 lipca 2013

Instytut Energetyki odnawialnej (IEO) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oceny możliwości lokalizacyjnych pod planowane instalacje paneli fotowoltaicznych na obiektach energetycznych na terenie Warszawy. Jest to część Studium Wykonalności, które wykonuje IEO dla warszawskiego Zakładu Energetycznego.

 

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie przeprowadzenie wizyt studyjnych na potrzeby opracowania, jakim jest przygotowywane przez IEO Studium Wykonalności instalacji paneli fotowoltaicznych.

Wizyty mają mieć miejsce w terminie 15 – 26 lipca 2013. Instalacje paneli fotowoltaicznych (które są przedtem Studium Wykonalności) mają być docelowo zainstalowane na dachach kilkunastu obiektów energetycznych należących do lokalnego Zakładu Energetycznego na terenie Warszawy, takich jak Rozdzielcze Punkty Zasilające czy budynki magazynowe (max. 21 lokalizacji).

Zakres usług obejmuje:

1. Dokonania oględzin powierzchni dachowej pod kątem instalacji PV

  • przestudiowanie dostarczonych dokumentacji technicznych dachów (materiały, aspekty wytrzymałościowe)

  • potwierdzenie na wizji lokalnej, czy zajdzie (lub też nie) konieczność modernizacji dachu przed zainstalowaniem paneli PV i w jakim zakresie

  • Wykazanie możliwych problemów instalacyjnych, zacienień i.t.p.

2. Dokonanie na lokalizacjach niezbędnych pomiarów oraz oszacowanie maksymalnej możliwej do zainstalowania mocy paneli fotowoltaicznych na każdej ze wskazanych lokalizacji.

3. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z każdej z lokalizacji.

4. Sporządzenie szacunkowych kosztorysów dla każdej z lokalizacji: koszty urządzeń elektrowni PV, koszty przystosowania budynku, koszty związane z przyłączeniem, koszty związane z eksploatacją.

Wartość zamówienia nie powinna przekraczać 10 000 PLN netto(płatność na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury)

 

WARUNKI TECHNICZNE

W związku z faktem iż wykonanie zlecenia wiąże się z wejściem na obiekty energetyczne oraz oględzinami dachów, Zakład Energetyczny dla którego wykonywane jest Studium Wykonalności wymaga, aby podwykonawcy dokonujący wizyt studyjnych spełniali następujące wymogi:

1. Na obiekt wejście będzie możliwe wyłącznie w z dozorcą obiektu. Podczas pomiarów na dachach powinny być obecne przynajmniej 2 osoby (nie włączając w to pracownika Zakładu Energetycznego).

2. Każdy pracownik wykonujący wizyty studyjne na dachach obiektów energetycznych powinien posiadać następujące wyposażenie:

  • Hełm ochronny (z ważną cechą, tj. datą ważności, albo w postaci plakietki na hełmie albo w postaci certyfikatu)

  • Obuwie robocze z twardą podeszwą oraz odzież robocza

  • Sprzęt ASSECURO: Szelki z aktualnym atestem (należy mieć ze sobą), lina z amortyzatorem (obydwa elementy z atestem, należy mieć ze sobą), zapięcia.

WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA, O KTÓRYCH MOWA W WARUNKACH TECHNICZNYCH (punkt 2) NALEŻY MIEĆ ZE SOBĄ PODCZAS WYKONYWANIA OGLĘDZIN DACHÓW.

WARUNKI FORMALNE

1. Każdy pracownik wykonujący wizyty studyjne powinien posiadać następujące dokumenty:

  • Aktualne szkolenie BHP

  • Szkolenie stanowiskowe

  • Aktualne badania lekarskie

  • Zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokościach (>3m)

Po ukończeniu wizyt studyjnych podwykonawca przekaże dla IEO wszystkie informacje będące przedmiotem zamówienia (wyniki oględzin dachów, maksymalna moc możliwa do zainstalowania, nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, dokumentacja fotograficzna)

WSZYSTKIE DOKUMENTY (LUB ICH POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM KOPIE), O KTÓRYCH MOWA W WARUNKACH FORMALNYCH (punkt 1),NA 3 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIURA UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.
 

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

ADRES SIEDZIBY: ul. Fletniowa 47 B, 03-160 Warszawa

BIURO: ul. Mokotowska 4/6 lok. 203,  00-641 Warszawa, tel.: (22) 825-46-52,  (22) 875-86-78

 

1) Dane adresowe i kontaktowe Firmy

2) Oferta cenowa

3) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zasobów ludzkich do wykonania zlecenia jak również o posiadaniu sprzętu wraz z ważnymi atestami

4) Wykaz sprzętu, który będzie użyty do prac na obiektach energetycznych wraz zdatami potwierdzającymi ważność atestów (po wygraniu oferty kopie będą musiały zostać dostarczone do IEO a oryginały pracownicy będą musieli posiadać ze sobą)
 

Ofertę należy złożyć:

a) W biurze IEO (osobiście lub przysłać ofertę pocztą na adres jak podano poniżej)
ul. Mokotowska 4/6 lok. 203, 00-641 Warszawa
Zaklejona i zapieczętowana koperta powinna zawierać napis „STUDIUM WYKONALNOŚCI”

b) mailowo na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (wraz z niezbędnymi załącznikami)

Termin składania ofert: 8 lipca 2013 roku do godziny 12:00.
 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

1) Cena (waga kryterium 100%)

 

Konrad Rosołek
Tel. (22) 825-46-52 wewnętrzny 118
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

Last Updated on Thursday, 04 July 2013 16:29
 

Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...