Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 2 / październik 2009
Subject: Newsletter 2 / październik 2009
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 3
Content:

Celem raportu „Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 r.”, opracowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z przedstawicieli krajowego przemysłu energetyki słonecznej zgrupowanego w „Panelu Słonecznym 20 x 2020” jest przedstawienie potencjału gospodarczego i kierunku rozwoju  energetyki słonecznej cieplnej gwarantującego wdrożenie przez Polskę dyrektywy UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). W szczególności raport, potwierdzający duże możliwości wykorzystania zielonego ciepła, w tym energetyki słonecznej w efektywnej realizacji celów wynikających z ww. dyrektywy, powinien być wykorzystany w krajowym „Planie wykonawczym: Ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” („Plan działań”). Więcej informacji.

Wszystkich zainteresowanych rozwojem energetyki słonecznej prosimy o poparcie stanowiska Panelu Słonecznego 20x2020 na naszej stronie internetowej.

Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, projekt z dnia 1-10-2009. Dowiedz się więcej.

W dniu 28 października br. w Warszawie odbędzie się III Konferencja Paliwowo-Energetyczna Polskiej Izby Paliw Płynnych, w spotkaniu udział weźmie Pan Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu IEO podczas którego przedstawi prezentację pt. ”Wyzwania związane z energetycznym wykorzystaniem biomasy w świetle nowej dyrektywy UE o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii” Zapraszamy do udziału. Więcej informacji

W imieniu Gdańskiej Akademii Bankowej oraz własnym serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, czwartej edycji konferencji „Energy Finance” dniu 29 października w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Patronat Honorowy nad konferencją został objęty min. przez: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja została podzielona na trzy tematyczne sesje: Sektor energetyczny w warunkach nowej polityki klimatycznej, Optymalizacji źródeł finansowania sektora energetycznego oraz Inwestycje w infrastrukturę a rozwój energetyki w regionach. Poniżej zamieszczamy program konferencji oraz zgłoszenie uczestnictwa. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w konferencji decyduje data zgłoszenia (do dnia 22 października).


Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...