Contact

Office in Warsaw:
Institute for Renewable Energy
Mokotowska Str. 4/6
00-641 Warsaw
e-mail: biuro@ieo.pl
phone./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

General office: Fletniowa Str. 47B,
03-160 Warsaw

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Home
Newsletter 2 / październik 2010
Subject: Newsletter 2 / październik 2010
Send date: 0000-00-00 00:00:00
Issue #: 5
Content:

1) Konkurs na wnioski o dofinansowanie na budowę linii technologicznych wytwarzających OZE

2) Studia podyplomowe „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii"

3) Komentarz Grzegorza Wiśniewskiego do wypowiedzi prof. Strupczewskiego nt. niekonkurencyjności OZE wobec energetyki jądrowej

 

1. Konkurs na wnioski o dofinansowanie na budowę linii technologicznych wytwarzających OZE

                                                 

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór, w trybie konkursowym, wniosków o dofinansowanie ze środków EFRR oraz krajowych środków publicznych w ramach PO IiŚ 2007-2013 Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii obejmujących: budowę nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw. O dofinansowanie mogą występować przedsiębiorcy w terminie od dnia 15 listopada 2010r. do dnia 30 listopada 2010r., Minimalna wartość projektu to 8 mln PLN, a Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 mln PLN. Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu dostępna jest kwota 104,5 mln PLN. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ministerstwa Gospodarki lub pod numerem telefonu 22 693 47 54, e-mail: poiis@mg.gov.pl. Pełna treść ogłoszenia.

Polecamy ekspertyzę wykonaną przez Instytut Energetyki Odnawialnej nt. Oceny stanu i perspektyw produkcji krajowej urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce, która zawiera szczegółową analizę rynku oraz bazę danych dot. przemysłu produkcji urządzeń OZE.

Komentarz Grzegorza Wiśniewskiego, Prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, pomysłodawcy (2004r.) działania 10.3

Wg badań IEO w 2007 roku było 166 firm produkujących zasadnicze urządzenia dla energetyki odnawialnej oraz 137 firm mających w Polsce sieci dystrybucji urządzeń produkowanych zagranicą. Najwięcej firm krajowych zaangażowanych było w produkcję kotłów na biomasę (32), kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych (21) oraz różnych komponentów do biogazowni (łącznie 27). Od tego czasu istotnie poszerzyła się rzesza producentów kolektorów słonecznych oraz komponentów (8 firm) do elektrowni wiatrowych, także morskich. Sektory energetyki słonecznej termicznej, a od niedawna morskich elektrowni wiatrowych są znaczącym eksporterami. (Czytaj całość)

Polecamy również artykuł w Rzeczypospolitej z dnia 04.10.2010: "Zielona Energia: Granty na Urządzenia"

 

2.  Studia podyplomowe „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii”

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w Warszawie zapraszają w roku akademickim 2010/2011 na II edycję studiów podyplomowych INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.

Są jeszcze wolne miejsca na drugą edycję studium. Rekrutacja trwa do 29 października 2010 r. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Studia będą prowadzone równolegle dla dwóch grup studyjnych w Warszawie i we Wrocławiu przez dwa semestry roku akademickiego 2010/2011 (listopad 2010-czerwiec 2011).

Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego, z wykorzystaniem zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych oraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych, a także opanują umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.>

Znaczna cześć zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które będą skoncentrowane na branżach i technologiach OZE, zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach (370KB), w tym na lądowych farmach wiatrowych (682KB), biogazowniach rolniczych (78KB), kolektorach słonecznych (225KB), geotermalnych pompach ciepła oraz elektrociepłowniach na biomasę i innych w zależności od oczekiwań uczestników studiów. Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawcze rożnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE.

Studia adresowane są do prywatnych przedsiębiorców, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, przedstawicieli samorządów oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej.

 

3. Komentarz Grzegorz Wiśniewskiego, Prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej do wywiadu Andrzeja Strupczewskiego z PolAtom – Instytutu Energii Atomowej udzielonego portalowi WNP w sprawie kosztów energii z elektowi jądrowej i z OZE (Pełna treść wywiadu)

W wywiadzie prof. Strupczewski stwierdził, że budowa elektrowni jądrowej jest tańsza od budowy elektrowni słonecznej czy wiatrowej o tej samej mocy. Teza ta pozostała nieudowodniona, ale wymaga jednak refleksji i reakcji, bo powtarzana do znudzenia może zacząć funkcjonować jako tzw. prawda objawiona, czyli mit, fakt medialny lub zwyczajnie nieprawda. (Czytaj całość)


Search

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...