Kontakt

Biuro i adres korespondencyjny
Instytut Energetyki Odnawialnej 
(EC BREC IEO)
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
e-mail: biuro@ieo.pl
tel./fax 48 22 825 46 52 
48 22 875 86 78

Siedziba: ul. Fletniowa 47B,
03-160 Warszawa

Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach

"Odnawialny" Blog

odnawialne źródła energii (oze)

Oficjalna strona Forum Małej Energetyki Wiatrowej

Strona główna Aktualności ZP FEO - powrócić do prac nad projektem ustawy OZE w wersji prosumenckiej z października 2012 roku i ustanowić odrębny system aukcji dla współspalania i morskiej energetyki wiatrowej
ZP FEO - powrócić do prac nad projektem ustawy OZE w wersji prosumenckiej z października 2012 roku i ustanowić odrębny system aukcji dla współspalania i morskiej energetyki wiatrowej PDF Drukuj Email

 

STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCDÓW FORUM ENERGETKI ODNAWIANEJ
w sprawie trybu i kierunków pracy nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii

W dniu 17 września br. w  Ministerstwie Gospodarki zaprezentowany został „schemat” założeń zoptymalizowania mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki zaprezentowany materiał jest bazą do opracowania nowej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Związek Pracodawców Forum Energii Odnawialnej (ZP FEO) uważa przedstawiony materiał za słabo uzasadniony (wybór aukcji jako instrumentu wsparcia OZE) i jeszcze wysoce niedopracowany, ale zdecydował się zająć stanowisko wobec kierunku w jakim zgodnie z zapowiedzią mają pójść prace legislacyjne oraz sformułował kluczowe propozycje, jak uniknąć ryzyka dalszego pogarszania sytuacji w całej branży. 

Zdaniem ZP FEO obecna propozycja całkowicie  nowego „schematu” wsparcia OZE oddala możliwość szybkiego uzdrowienia rynku. Jednocześnie marnowany jest (w wielu przypadkach bezpowrotnie) kapitał społeczny i potencjał biznesowy budowy „zielonej”  gospodarki.

Brakuje jakiegokolwiek uzasadnienia wyboru dla Polski aukcji jako wiodącego systemu wsparcia i jego kształtu. Przy nieznanym statusie, celu i harmonogramie dalszych prac i niskim poziomie szczegółowości zaprezentowanego „schematu”, przedstawione wyniki dotychczasowych analiz wydają się nadmiernie optymistyczne i niestety są mało wiarygodne, jeśli chodzi o oczekiwane przez autorów rezultaty ekonomiczne i rynkowe.

Wadą proponowanego systemu wsparcia jest niemalże całkowite oderwanie systemu aukcji od rynku energii i równoległość (dualizm) w stosunku do obecnego systemu oraz zwiększenie wpływu decyzji stricte administracyjnych na rynek.System aukcji wprowadzony równolegle do systemu świadectw pochodzenia i oderwany od rynku energii elektrycznej rodzi wiele pytań jeśli chodzi o  przyszłość energetyki odnawialnej, rozwój mikrogeneracji, trwałą poprawę konkurencyjności branży oraz obawy ołączne koszty  wsparcia.

Wprowadzenie proponowanego schematu wsparcia OZE znacząco pogorszy sytuację zdecydowanej większości podmiotów dotychczas funkcjonujących w systemie świadectw pochodzenia, w szczególności mniejszych firm i podważa rynkowe podstawy jego funkcjonowania i zaufanie do tego rynku. Zamiast stabilizować rynek i zmniejszać niepewność i koszty, propozycje zwiększają ryzyko i uniemożliwiają racjonalne planowanie w przedsiębiorstwach i u nowych inwestorów.

Widoczne w „schemacie wsparcia” marginalizowanie energetyki prosumenckiej i brak chęci naprawy przyjętego wcześniej (w tzw. „małym trójpaku”) jedynie pozornego wsparcia oraz niesprawiedliwych rozwiązań nosi znamiona lekceważenia aspiracji obywateli oraz potrzeb regionów i gmin, a w szczególności tych grup odbiorców których bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne w obecnych uwarunkowaniach jest najbardziej zagrożone (np. obszary wiejskie). Z niepokojem dostrzec możnarozmijanie się kierunków prac nad ustawą o OZE zoczekiwaniami obywateli i potrzebami lokalnych społeczności.

Bazą do dalszych pilnych prac legislacyjnych powinien być uzgodniony projekt ustawy OZE z października 2012 roku, z niewielkimi jedynie korektami jeśli chodzi o możliwość bardziej elastycznej zmiany wysokości współczynników korekcyjnych i silniejszego związania ceny sprzedaży energii z OZE z giełdowym rynkiem energii oraz wyeliminowania wsparcia dla zamortyzowanych dużych elektrowni wodnych. Prace  powinny zakończyć się uchwaleniem ustawy do końca 2013 roku i koncentrować się na otwarciu rynku w segmentach dotychczas wykluczonych z gry rynkowej, czyli mikroinstalacjach OZE i odpowiednio dostosowanym systemie stałych taryf dla prosumentów. System aukcyjny może być tylko uzupełniającym instrumentem wsparcia dla tych rodzajów wielkoskalowych OZE, które niewłaściwie funkcjonują w systemie świadectw pochodzenia lub nie mają możliwości skorzystania z tego systemu. Są to: technologia współspalnia biomasy z węglem i morska energetyka wiatrowa.

Zaczynanie prac od systemu aukcyjnego powoduje dalsze opóźnienia. Z każdym dniem opóźnienia uchwalenia  ustawy rośnie ryzyko kary finansowej dla Polski za brak wdrożenia dyrektywy o promocji OZE i przekłada się to na  coraz większe ryzyko nie uzyskania na czas (lub w ogóle) środków UE na wsparcie OZE w perspektywie finansowej 2014-2020.

ZP FEO zgadza się z wyrażoną w komunikacie  po przyjęciu „małego trójpaku” opinią Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, że m.in. ten obszar polityki energetycznej wymaga ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w ustawie o OZE jako kluczowego elementu dużego trójpaku.

Poprawiony: poniedziałek, 07 października 2013 09:15
 
Chcesz się podzielić tym artykułem? Możesz to zrobić!

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe OZE

Polski przemysł OZE Aktualizacja bazy firm

Baza mikroinstalacji elektrycznych OZE na podstawie danych OSD

Raport Rynek fotowoltaiczny w Polsce – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń, firm i inwestycji PV

Raport Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce – raport, bazy kotłów i urządzeń na biomasę i baza firm

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2015 – raport rynkowy oraz bazy danych urządzeń i firm

Baza danych Inwestycje Biogazowe

Baza jest rezultatem prowadzo-nego od 2009r. ciągłego monitoringu rynku powstających instalacji do produkcji energii z biogazu rolniczego. Więcej...

Kolektorek - program komputerowy

Kolektorek to program łatwy w obsłudze a zarazem posiadający duże możliwości. Pozwala szybko i prawidłowo dobrać kolektory słoneczne oraz całą instalację solarną. Więcej...

Kalkulator Inwestycje Biogazowe

 Biogaz Inwest 2012 jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, adresowanym do osób i firm rozważających inwestycje w biogazownie. Więcej...